top of page
Kopstad Godsterminal oppfylling
Om prosjektet

Ideen om å utvikle en godsterminal på Kopstad fikk Lars Hellik Strøm så tidlig som i 2006. Lars H Strøm er daglig leder for godstransport for landets vognlastterminaler. Terminalene i Drammen var i ferd med å bli bygget om til byutvikling og han så at behovet for en ny vognlastterminal på vestsiden av Oslofjorden var presserende. Han fikk en god dialog med den gang Jernbaneverket i 2008 og fikk vedtatt reguleringsplan for området i 2012. Det ble også inngått avtaler med Jernbaneverket om deponering av masser samt lovnad om kapasitetssterk avgrening. Her finner du brev fra Jernbaneverket i 2012/2013. Dette ga et godt grunnlag for å starte utviklingen av tomtearealet. Norsk Gjenvinning gikk inn og har i dag ansvar for oppfylling av masser for å få etablert byggeklare tomter.

Da kommunedelplan for dobbeltspor på Vestfoldbanen Nykirke, Barkåker ble vedtatt (2016), var det lagt til grunn en avgrening både fra nord og fra sør til terminalområdet på Kopstad via et servicespor. Plantegning finner du her og utdrag fra planbeskrivelsen finner du her. I videre prosjektering av Vestfoldbanen, ble servicesporet flyttet av hensyn til kostnader og den kapasitetssterke avgreningen ble redusert til en enkel og kort avgrening kun fra nord. Dette bygget på den interne beslutningen i Bane NOR om at Vestfoldbanen kun skulle ha godstrafikk i avvik.

I 2019 ble det gjennomført vurderinger om hvilke konsekvenser den enkle avgreningen ville skape for godsterminalens funksjoner og hva det vil bety uten den søndre avgreningen. Våre vurderinger er at det vil bety store beskrankninger av aktivitet på terminalen knyttet til jernbanerelatert virksomhet. Det vil bety at adkomsten til service- og driftsfunksjoner blir  komplisert samt at arealet for bl.a verksted reduseres betydelig. Mye tyder på at terminalen vil i stor grad blir bil/bil transport  og kun en mindre del til jernbaneaktivitet. Dette er gjentatte ganger blitt pekt på både overfor Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR.

Prosjektet har hele tiden hatt bred lokal og regional politisk tilslutning. Utviklingen av området vil bety regional vekst og samfunnsutvikling samt sikre økt transport på jernbane. Områdets beliggenhet gjør det også mulig å tenke transport mellom flere transportformer som bil, båt og jernbane. Havnen i både Horten og Holmestrand ligger ikke langt unna og automatferje mellom Moss og Horten vil styrke denne satsingen. Denne satsingen fikk også flertallstilslutning i behandlingen av Nasjonal Transportplan våren 2021. Her finner du utdrag fra NTP. Horten kommune har allerede igangsatt regulering av toplanskryss på Helleland som vil bidra til god tilgjengelighet med bil.

I 2019 ble det etablert et eget styre for Kopstad Godsterminalutvikling. Styret besluttet ganske raskt å endre navnet på prosjektet til Oslofjord Logistikk as fordi det var åpenbart at dette ikke bare ville bli en godsterminal, men har et potensiale for å bli et logistikksenter for jernbanerelatert virksomhet ikke bare innen godstransport, men innen service, drift av jernbane samt håndtering av ulik type avfall samt resirkulering og foredling. Tilslutningen til dette har vært udelt positive.

Prosjektet har som mål å få bygget første byggetrinn av området innen 2024/2025. Hele området antas å kunne ferdigstilles medio 2030. 

Tidslinje for historiske aktiviteter/beslutninger kan leses fra figuren under, samt hva som planlegges for de nærmeste årene.

 

bottom of page