top of page
Kopstad godsterminal
Aktiviteter

Høsten 2019 ble det etablert et eget prosjektstyre som har som mål å sikre utvikling av området. Det har vært gjennomført mange møter, utarbeidet mange brev og notater. Kort oppsummert er følgende gjennomført:

Høst 2019/sommer 2020:

 

Det ble gjennomført flere møter og seminar med offentlige myndigheter som Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Horten kommune, Statens vegvesen m.fl. angående utvikling av gods- og serviceterminal på Kopstad i denne perioden. Det har vært særskilt fokus på avgrening fra nytt dobbeltsporet Vestfoldbane og adkomst fra E-18. Multiconsult har vært engasjert på å finne gode optimale løsninger for området og fant fort ut at den løsningen som Bane NOR hadde regulert som avgrening til terminalen, var lite funksjonell og vil måtte bygges om for å kunne optimalisere området. Dette ble tatt opp med Bane NOR våren 2020 og gjennom noen felles arbeidsmøter sommeren 2020 fant partene frem til en felles bedre løsning. Denne løsningen ville bli noe dyrere enn regulerte løsning.

Gjennom våren 2020 ble det gjennomført mange intervjuer med potensielle brukere av terminalen. Denne gjennomgangen som prosjektstyret har gjennomført viser en bred interesse for etablering av et nytt jernbanebasert senter ikke bare for godshåndtering, men også for service knyttet til jernbane, resirkulering og logistikk.

 

I mai 2020 ble det gjennomført et større webseminar med potensielle aktører og samarbeidspartnere i samarbeid med Horten kommune. Det ga anledning for samtlige parter å høre hvilke muligheter det var for utviklingen av området. I etterkant besluttet Prosjektstyret at navnet på firmaet burde endres for å synligjøre at dette ikke lenger bare er tenkt som en godsterminal, men kan romme mye mer. Navnet Kopstad Godsterminalutvikling ble således endret til Oslofjord Logistikk AS.

 

Det var også møter med flere aktuelle samarbeidspartnere med sikte på utvikling av terminal og serviceområdet. Mange aktører har så langt meldt interesse. Dette er lagt til grunn for firmaets strategi- og forretningsplan.

 

Det kan vises til følgende aktiviteter og materiell:

  • I samarbeid med Horten kommune ble det arrangert et Webseminar 3.juni 2020. Link til programmet finner du her. 

  • Kapasitetsvurdering av dobbeltsporet Vestfoldbane. Link finner du her.

  • Vurdering av adkomst fra jernbane og arealutnyttelse. 

  • Interessentanalysen

  • Høringsuttalelse til KVU Terminalsstruktur i Oslofjordområdet. Link finner du her.

  • Løvlien Georåd - Geoteknisk prosjektering. Link til deres hjemmeside finner du her

  • Bane Nor- alternativ løsning avgreining. Link finner du her.

Høst 2020: 

Hele denne perioden har det vært fokus på å få Bane NOR og Jernbanedirektoratet til å endre avgreningsløsningen slik den er regulert. I desember 2020 kom det mail fra Jernbanedirektoratet om at Bane NOR hadde anbefalt overfor Jernbanedirektoratet at avgreningen burde tas ut av dobbeltsporprosjektet. Hele høsten ble det også gjennomført diverse møter og kontakter med politikere lokalt, regionalt og sentralt for å få oppmerksomhet på det potensiale området har for næringsutvikling. Det har vært bred tverrpolitisk tilslutning til dette. Derfor gikk samferdselsminister Knut Arild Hareide ut og sa at den avgreningen som var regulert skulle bygges.

 

Samme høst startet Horten kommune forberedende arbeid for reguleringsplan av nytt toplanskryss på Helleland. Rambøll as ble engasjert som konsulent og det er nedsatt en prosjektgruppe bestående av representanter fra Holmestrand kommune, Vestfold/Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen, Oslofjord Logistikk. Horten kommune har prosjektledelsen.

Våren 2021: 

Horten kommune varslet oppstart av reguleringsplan for 2 planskryss i mai 2021.

Arbeid for optimalisering av området pågikk frem til april. Dette har resultert i en rimeligere løsning for avgrening fra nord enn det som ble drøftet med Bane NOR sommeren 2020. Dette er en løsning som kan bli bygget for den finansiering som dobbeltsporprosjektet (UNB) har satt av til denne løsningen. Dette er formidlet til Samferdselsdepartementet i brev av 29 mars. Arbeid med revidert oppfyllingsplan er igangsatt parallelt med optimaliseringsplanen og disse må henge sammen. Det har vært jobbet for å få en konsulent som kan håndtere en helhetlig plan for oppfylling og for utbygging av logistikk senteret. Norsk Gjenvinning fikk i mai tilbud fra Multiconsult for å få en tilfredsstillende plan for videre arbeid med oppfylling til en endelig terminal/logistikk-senter.

 

Det har vært bred kontakt med politikere både lokalt regionalt og sentralt. Vestfoldbenken på Stortinget har vært aktivt med i dialogen. Videre har det vært en del pressefremstøt hovedsakelig lokalt.

 

Videre har det vært knyttet kontakter med både Jernbanetilsynet og Konkurransetilsynet.

I tillegg har det vært noe dialog med Bane NOR. Det har vært forsøk på å få Jernbanedirektoratet i dialog, men der har vi ikke lykkes. Direktoratet viser til at dette er Bane NORs oppgave å håndtere.

Høsten 2021:

Det har vært flere møter med politikere i løpet av høsten dels for å få Jernbanedirektoratet til å endre bestillingen på avgrening fra nord samt å få inn den søndre avgreningen. Møter med statssekretær Jon Ragnar Aarseth lykkes vi å få gehør for å få endret bestillingen om avgrening fra nord. Dette fikk vi bekreftet i eget møte med Jernbanedirektoratet i november. Vi skrev brev til Samferdselsdepartementet i september (se brev her). Dette brevet er ennå ikke besvart. Vi har også jobbet for å få et møte med den nye samferdselsministeren. Ordføreren i Horten kommune ønsker å ha et møte med ham først og vi satser derfor på et møte på nyåret 2022. Vårt mål med møtet er å få gjennomslag for en bestilling knyttet til avgrening fra sør slik Jernbaneverket forpliktet seg til i 2012.

Det har i løpet av høsten lykkes å få til en bedre dialog med Bane NOR for å drøfte utforming av den nordre avgreningen samt å finne gode løsninger for den søndre. Vi har hatt møter både med trafikkdirektøren og med utbyggingsprosjektet (UNB). I møtet med UNB drøftet vi mulige løsninger både mht avgrening fra nord og sør. Vår konsulent fra Multiconsult Sam Pawar tegnet etter møtet alternative løsninger som vi vil drøfte nærmere med UNB på nyåret.

Reguleringsplan for området nærmer seg 10 år og er moden for revisjon dels fordi adkomsten fra jernbanen er annerledes enn opprinnelig planlagt (uten servicespor) og jernbanedelen er planlagt også med andre funksjoner (service, togparkering +) enn bare godsterminal. Dette stiller andre krav til fall og vil påvirke oppfyllingen av tomten. I møte med Horten kommune ble vi enige om at vi bør revidere planen hvor vi kan bl.a sikre oss en viss grad av fleksibilitet mht mulige endringer samt at planen bør vedtas senest våren 2023. Multiconsult og Rambøll er invitert til å komme med tilbud på arbeidet.

Første halvdel av 2022

Vi har gjennom halvåret fortsatt opprettholdt den politiske kontakten både regionalt og sentralt. Det har imidlertid ikke lykkes oss å få møte med samferdselsministeren for å forklare situasjonen. Vi laget et faktanotat (kan leses her), som beskriver utfordringen vi har mht adkomst både fra jernbane og fra vei. Dette er blitt gitt til ministeren.

Reguleringsplan for toplanskrysset er ferdigstilt og har fått politisk førstegangsbehanding. Vi har også ha møter med Statens vegvesen med mulighet for samfinansiering av første utbyggingsfase av krysset.

Når det gjelder avgrening fra jernbane har vi hatt mye dialog med Bane NOR om avgrening fra nord. Denne er noe justert, men ikke helt i trå med våre ønsker. Når det gjelder avgrening fra sør, har vi ikke fått gjennomslag for at denne bygges samtidig med dobbeltsporet Vestfoldbane, men at den kan bygges ut i etterkant med noen tilpasninger.

Norsk Gjenvinning AS (NG) har tatt en mer aktiv rolle i arbeidet med godsterminalen og ikke bare ren oppfylling av området. Det har ført til mye tettere samarbeid bl.a med utførelse av revidert reguleringsplan. Siden dagens reguleringsplan er ca 10 år gammel, besluttet vi i samarbeid med Horten kommune å igangsette en revisjon av planen. Vi ba om tilbud både fra Rambøll as og Multiconsult på arbeidet med planen. Multiconsult ble valgt. I april ble det gjennomført formeldt oppstartsmøte med kommunen og Regionalt planforum ble gjennomført i mai. Varsel om oppstart ble kunngjort i slutten av mai. Som en viktig del av planen har det vært nødvendig å få en realistisk oppfyllingsplan for å unngå uheldige setninger. Denne er nå så godt som ferdig og vil bli grunnlaget for videre arrondering av området.

For å sikre god tilslutning til prosjektet har Multiconsult på oppdrag fra oss gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse. Denne viser svært gunstig resultat. Analysen benytter bare fastsatte og kjente metoder og grunnlag som også har vært drøftet med Jernbanedirektoratet. Denne analysen var også et viktig grunnlag for et seminar vi gjennomførte i samarbeid med Norsk Jernbaneforbund og Horten kommune 8 juni i Horten. Det var ca 50 deltakere på seminaret. Foredrag fra seminaret finner du her. 

Vi har også hatt løpende dialog med flere interessenter som ønsker å etablere seg på Kopstad. Forretningsplanen er også justert noe i løpet av våren.

bottom of page