• Anne Marstein

Styrepost Våren 2021

Høsten 2019 ble det etablert et eget prosjektstyre som har som mål å sikre utvikling av området. Det har vært gjennomført mange møter, utarbeidet mange brev og notater. Kort oppsummert er følgende gjennomført:


Horten kommune varslet oppstart av reguleringsplan for 2 planskryss i mai 2021.

Arbeid for optimalisering av området pågikk frem til april. Dette har resultert i en rimeligere løsning for avgrening fra nord enn det som ble drøftet med Bane NOR sommeren 2020. Dette er en løsning som kan bli bygget for den finansiering som dobbeltsporprosjektet (UNB) har satt av til denne løsningen. Dette er formidlet til Samferdselsdepartementet i brev av 29 mars.

Arbeid med revidert oppfyllingsplan er igangsatt parallelt med optimaliseringsplanen og disse må henge sammen. Det har vært jobbet for å få en konsulent som kan håndtere en helhetlig plan for oppfylling og for utbygging av logistikk senteret. Norsk Gjenvinning fikk i mai tilbud fra Multiconsult for å få en tilfredsstillende plan for videre arbeid med oppfylling til en endelig terminal/logistikk-senter.


Det har vært bred kontakt med politikere både lokalt regionalt og sentralt. Vestfoldbenken på Stortinget har vært aktivt med i dialogen. Videre har det vært en del pressefremstøt hovedsakelig lokalt.


Videre har det vært knyttet kontakter med både Jernbanetilsynet og Konkurransetilsynet.

I tillegg har det vært noe dialog med Bane NOR. Det har vært forsøk på å få Jernbanedirektoratet i dialog, men der har vi ikke lykkes. Direktoratet viser til at dette er Bane NORs oppgave å håndtere.


9 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Styrepost Høsten 2020

Hele denne perioden har det vært fokus på å få Bane NOR og Jernbanedirektoratet til å endre avgreningsløsningen slik den er regulert. I desember 2020 kom det mail fra Jernbanedirektoratet om at Bane N

Styrepost Høst 2019/Sommer 2020

Det ble gjennomført flere møter og seminar med offentlige myndigheter som Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Horten kommune, Statens vegvesen m.fl. angående utvikling av gods-