• Anne Marstein

Styrepost Høst 2019/Sommer 2020

Det ble gjennomført flere møter og seminar med offentlige myndigheter som Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Horten kommune, Statens vegvesen m.fl. angående utvikling av gods- og serviceterminal på Kopstad i denne perioden.

Det har vært særskilt fokus på avgrening fra nytt dobbeltsporet Vestfoldbane og adkomst fra E-18. Multiconsult har vært engasjert på å finne gode optimale løsninger for området og fant fort ut at den løsningen som Bane NOR hadde regulert som avgrening til terminalen, var lite funksjonell og vil måtte bygges om for å kunne optimalisere området. Dette ble tatt opp med Bane NOR våren 2020 og gjennom noen felles arbeidsmøter sommeren 2020 fant partene frem til en felles bedre løsning. Denne løsningen ville bli noe dyrere enn regulerte løsning.

Gjennom våren 2020 ble det gjennomført mange intervjuer med potensielle brukere av terminalen. Denne gjennomgangen som prosjektstyret har gjennomført viser en bred interesse for etablering av et nytt jernbanebasert senter ikke bare for godshåndtering, men også for service knyttet til jernbane, resirkulering og logistikk.


I mai 2020 ble det gjennomført et større webseminar med potensielle aktører og samarbeidspartnere i samarbeid med Horten kommune. Det ga anledning for samtlige parter å høre hvilke muligheter det var for utviklingen av området. I etterkant besluttet Prosjektstyret at navnet på firmaet burde endres for å synligjøre at dette ikke lenger bare er tenkt som en godsterminal, men kan romme mye mer. Navnet Kopstad Godsterminalutvikling ble således endret til Oslofjord Logistikk AS.


Det var også møter med flere aktuelle samarbeidspartnere med sikte på utvikling av terminal og serviceområdet. Mange aktører har så langt meldt interesse. Dette er lagt til grunn for firmaets strategi- og forretningsplan.


Det kan vises til følgende aktiviteter og materiell:

  • I samarbeid med Horten kommune ble det arrangert et Webseminar 3.juni 2020.

  • Kapasitetsvurdering av dobbeltsporet Vestfoldbane

  • Vurdering av adkomst fra jernbane og arealutnyttelse

  • Interessentanalysen

  • Høringsuttalelse til KVU Terminalsstruktur i Oslofjordområdet

  • Løvlien Georåd - Geoteknisk prosjektering

  • Bane Nor- alternativ løsning avgreining


1 visning0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Styrepost Våren 2021

Høsten 2019 ble det etablert et eget prosjektstyre som har som mål å sikre utvikling av området. Det har vært gjennomført mange møter, utarbeidet mange brev og notater. Kort oppsummert er følgende gje

Styrepost Høsten 2020

Hele denne perioden har det vært fokus på å få Bane NOR og Jernbanedirektoratet til å endre avgreningsløsningen slik den er regulert. I desember 2020 kom det mail fra Jernbanedirektoratet om at Bane N