kopstadområde3.jpg
Om prosjektet

Lars H- Strøm kom med ideen om å utvikle en godsterminal på Kopstad så tidlig som i 2006 og fikk en god dialog med den gang Jernbaneverket i 2008 og fikk vedtatt reguleringsplan for området i 2012. Det ble også inngått avtaler med Jernbaneverket om deponering av masser samt lovnad om kapasitetssterk avgrening. Dette ga et godt grunnlag for å starte utviklingen av tomtearealet. Norsk Gjenvinning gikk inn og har i dag ansvar for oppfylling av masser for å få etablert byggeklare tomter. 

Da kommunedelplan for dobbeltspor på Vestfoldbanen Nykirke . Barkåker ble vedtatt (2016). var det lagt til grunn en avgrening både fra nord og fra sør til terminalområdet på Kopstad via et servicespor.  I videre prosjektering av Vestfoldbanen, ble servicesporet flyttet av hensyn til kostnader og den kapasitetssterke avgreningen ble redusert til en enkel og kort avgrening kun fra nord. Dette bygget på den interne beslutningen i Bane NOR om at Vestfoldbanen kun skulle ha godstrafikk i avvik. 

I 2019 ble det gjennomført vurderinger om hvilke konsekvenser den enkle avgreningen ville skape for godsterminalens funksjoner. Våre vurderinger er at det vil bety store beskrankninger på aktivitet på terminalen knyttet til jernbanerelatert virksomhet. Dette ble pekt på både overfor Bane NOR og for Jernbanedirektoratet. 

Prosjektet har hele tiden hatt bred lokal og regional politisk tilslutning. Utviklingen av området vil bety regional vekst og samfunnsutvikling samt sikre økt transport på jernbane. Områdets beliggenhet gjør det også mulig å tenkte transport mellom flere transportformer som bil, båt og jernbane. Havn i både Horten og Holmestrand ligger ikke langt unna og automatferje mellom Moss og Horten vil styrke denne satsingen. 

Horten kommune har igangsatt regulering av toplanskryss på Helleland som vil bidra til god tilgjengelighet med bil. I 2019 ble det etablert et eget styre for Kopstad Godsterminalutvikling. Styret besluttet ganske rask å endre navnet på prosjektet til Oslofjord Logistikk as fordi det var åpenbart at dette ikke bare ville bli en godsterminal, men har et potensiale for å bli et logistikksenter for jernbanerelatert virksomhet ikke bare innen godstransport, men innen service, drift av jernbane samt håndtering av ulik type avfall samt resirkulering og foredling. Tilslutningen til dette har vært udelt positive.

Prosjektet har som mål å få bygget første byggetrinn av området innen 2024/2025. Hele området antas å kunne ferdigstilles medio 2030.      

Her finner du link til vår forenklede forretningsplan.