kopstadområde3.jpg
Prosjektstyrets aktiviteter

Kopstad godsterminal Utvikling har inngått en avtale med Norsk Gjenvinning as om utfylling av masser på terminalområdet. Målet er å få en ferdigstilt byggeflate innen 2024. Masser som fraktes hit er gjenbruk av steinmasser.

 

Prosjektstyret som ble etablert høsten 2019, har gjennomført flere møter og seminar med bl.a. Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Horten kommune, Statens vegvesen m.fl.  angående utvikling av gods- og serviceterminal på Kopstad.

 

Det har vært særskilt fokus på avgrening fra nytt dobbeltsporet Vestfoldbane og andkomst fra E-18 via toplanskryss på Helleland. Horten kommune har i september 2020 igangsatt reguleringsplanarbeid for et toplanskryss i samarbeid med bl.a. Statens vegvesen, Vestfold/Telemark Fylkeskommunen og Oslofjord Logistikk as. Det har vært vurdert flere avgreningsløsninger fra jernbanen til terminalområdet i samarbeid med Bane NOR.

Videre har det vært gjennomført intervjuer med flere aktuelle samarbeidspartnere med sikte på utvikling av terminal og serviceområdet som grunnlag for en forretningsplan. Mange aktører har så langt meldt interesse.  

Det kan vises til følgende aktiviteter og materiell:

  • I samarbeid med Horten kommune ble det arrangert et Webseminar 3.juni 2020.  – link til program.

  • Kapasitetsvurdering av dobbeltsporet Vestfoldbane – link til Multiconsults rapport

  • Markedanalyse utført av Flowchange as – link til denne

  • Vurdering av adkomst fra jernbane og arealutnyttelse – link til tegninger fra Multiconsult

  • Interesentanalysen

  • Høringsuttalelse til KVU Terminalsstruktur i Oslofjordområdet - link til høringsuttalelsen